6 juli
Hvis der sker ventilationssvigt – dækker forsikringen?
Det er en god ide at kontrollere forsikringsbetingelserne for ertstaning ved ventilationssvigt – der er ofte lagt op til, at den bedriftsansvarlige har nogle pligter, skriver LandboSyds teamchef i Juridisk afdeling, Henrik Fogh Vester.

 

 

Af Henrik Fogh Vester, teamchef juridisk afdeling, LandboSyd

 

For husdyrproducenter er tanken om ventilationssvigt et mareridt.

Dels betyder det, at en lang periodes daglige indsats i staldene med et slag er totalt ødelagt, dels er der et økonomisk tab. Dertil kommer den dyrevelfærdsmæssige side, hvor alle landmænd ønsker, at ens dyr skal have det bedst muligt.  

Nu er det sæson for ventilationssvigt og store konsekvenser - tordenvejr, høj luftfugtighed og varme, og i den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på alarmer samt at man skal sikre sig, at man lever op til forsikringsbetingelserne. Selv om der er alarmer, kan ulykken ske.  

 
Fakta


Det fremgår af et EU-direktiv fra 1991, at der skal være tilknyttet alarmsystem ved ventilation (EU-direktiv nr. 91/630/EØF af 19. november 1991) ”Anvendes der kunstigt ventilationssystem, skal der forefindes et egnet reservesystem, således at der kan ske tilstrækkelig luftfornyelse til beskyttelses af svinenes sundhed og velfærd, hvis systemet svigter, og der skal være installeret et alarmsystem, der advarer opdrætteren om svigt. Alarmsystemet skal afprøves jævnligt”.


 

 

 

Forsikringsselskaberne har en dækning ved ventilationssvigt. Det er dog en god ide at kontrollere den enkelte forsikringspolices tekst om dette – og ikke mindst hvilke krav anlægget og indehaver skal leve op til.

Alm. Brands betingelser for landbrugsforsikring er tilgængelige på internettet.

  

Det fremgår, at ventilationssvigt er dækket, bortset fra:

  • Skade som følge af utilstrækkelig ventilation, der skyldes ventilationsanlæggets underdimensionering.

  • Skade som følge af overbelægning.

  • Skade som følge af manglende eller mangelfuld pasning og vedligeholdelse af ventilationsanlægget.

  • Skade som følge af forudbestående sygdom i besætningen.

  • Skade som er dækket af anden forsikring eller erstatningsordning.

  

  

Det er en betingelse for dækning,

  • at staldanlægget, hvori skaden indtræffer, er forsynet med driftssikkert alarmanlæg, der er godkendt af forsikringsselskabet og mindst udløser en akustisk alarm ved uregelmæssigheder i de installationer, der betjener temperatur, luftfugtighed og ventilation.

  • at anlægget afprøves mindst en gang ugentligt, og at afprøvningen kan dokumenteres ved en skade.

  • at forsikringstagers elinstallatør mindst en gang årligt afprøver og kontrollerer anlægget, og at dette kan dokumenteres ved en skade.

  • At alle telefonnumre - der er indkodet som alarmmodtagere – er aktuelle og i drift samt oplistet ved alarmanlægget. 

  • at alarmanlægget er tilsluttet på skadestidspunktet.

Således ordlyden i betingelserne fra Alm. Brands Landbrugsforsikringer (nr. 5601),

 

Bedriftsansvarliges pligter

Vilkårene i de forskellige selskaber er forskellige, men alle har baggrund i ”Specifikationer for installation af alarmanlæg i landbrugsbedrifter, marts 2008” Defineret af Forsikring og Pension (www.forsikringogpension.dk). Det vil være en god ide at sætte sig ind i afsnittet om den bedriftsansvarliges pligter.

Når det kommer til, hvilke krav man løbende skal opfylde – bl.a. løbende kontrol og dokumentation heraf - er der nogle forsikringstagere, der allerede der fravælger dækningen.

Hvad er vilkårene i lejet stald?

Sædvanligvis har man godt styr på egne anlæg, men har man undersøgt forholdene, når der lejes staldanlæg?

Jeg kan være bekymret i aftaler om staldleje. Har man sikret sig/undersøgt forholdene om ventilation og alarmer.  Et godt grundlag vil være en ”installationserklæring fra installatør”.

Mit budskab er:

Husk, har du tegnet en dækning af ventilationssvigt, så husk at indarbejde løbende rutiner om kontrol/vedligeholdelse for dækning.

Indgår kontrollen af alarmanlæggene i de løbende arbejdsopgaver?

Hvis ikke, giver vi for nemt forsikringsselskabet argumentation for IKKE at udbetale erstatning, når uheldet er ude.

Kontakt os

Virksomhedsrådgiver
hfv@landbosyd.dk
7436 5148
6122 3527

Nyhedsbrev

Vi formidler relevante informationer i vores generelle nyhedsbrev som du kan tilmelde dig her. Yderligere kan du tilmelde dig vores specielle-interesse nyhedsbreve for flere detaljerede nyheder ved at markere disse nedenfor.